Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begripsbepalingen

 In de voorwaarden wordt verstaan onder de volgende begrippen:Deelnemers: 

  • Deelnemer: lid van Silss Dance company
  • Bezoekers: deelnemers, gasten, ouders en iedereen die op tijden van de dansles op de dansles locatie aanwezig is.

Artikel 2: Algemene regels 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten, werkzaamheden en/of inspanningsverrichtingen van Silss Dance Company.

2.2 Silss Dance Company is een eenmanszaak gevestigd op ’t Zand 46 (5855 BX) in Well (L) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73439983. Silss Dance Company worst hierna aangeduid als ‘Silss’. 

2.3 Silss heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de danslessen te weigeren en/of het lidmaatschap te beëindigen.

2.4 Alle bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf op een dansles locatie te houden aan de huisregels van Silss en/of de regels van de beheerder/eigenaar van de betreffende locatie. Aanwijzingen van de docent(en) of beheerder/eigenaar van de locatie dienen opgevolgd te worden. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

Artikel 3: Inschrijvingen

3.1 Het lidmaatschap gaat in na ondertekening van het inschrijfformulier.

3.2 Het lidmaatschap bestaat voor onbepaalde tijd.

3.3 Elke nieuwe deelnemer heeft recht op één gratis proefles, tenzij anders afgesproken is met de eigenaar. 

3.4 Elke nieuwe deelnemer vult een strikt persoonlijk inschrijfformulier in. Dit inschrijfformulier dient geheel ingevuld te worden met handtekening. 

3.5 Bij een nieuw lidmaatschap dienen personen jonger dan 18 jaar altijd toestemming te vragen aan ouder(s)/verzorger(s). Het inschrijfformulier moet ondertekend worden door één ouder/verzorger.

3.6 Het inschrijfformulier is niet overdraagbaar. 

3.7 Silss is gerechtigd de inschrijving per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen voldoet.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden en contributie 

4.1 Betalingen vinden plaats per maand, per half jaar of per jaar. Dit wordt aangegeven in het inschrijfformulier. 

4.2 Betalingen worden vooruit gedaan. 

4.3 Iedere deelnemer betaalt eenmalig bij inschrijving inschrijfkosten. 

4.4 Bij inschrijvingen in het midden van de maand betaalt een deelnemer het resterende maandbedrag. 

4.5 Bij inschrijving heeft de deelnemer een betalingsverplichting, wordt hier niet aan voldaan binnen het betalingstermijn is Silss gerechtigd deelname aan de lessen voor de deelnemer te weigeren tot de betaling is ontvangen. 

4.6 Bij niet betalen van de factuur binnen het betalingstermijn ontvangt de deelnemer een kosteloze herinneringsfactuur. Wordt de contributie dan niet betaald in 7 dagen ontvangt de deelnemer een tweede herinnering waar €7,50 aan kosten verbonden zijn. 

4.7 Silss is gerechtigd om een per jaar, aan het begin van één nieuw seizoen, de contributiegelden te verhogen. 

4.8 Bij overgang naar een andere groep of het bereiken van een bepaalde leeftijd kan Silss de contributie verhogen volgens de vastgestelde contributiegelden.

4.9 Silss betaalt geen contributiegelden terug.

Artikel 5: Opzegging lidmaatschap

5.1 Bij het beëindigen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 1 maand.

5.2 Het beëindigen van het lidmaatschap gebeurd via het uitschrijfformulier. Het uitschrijfformulier vindt u hier.

5.3 Opzegging dient gedaan te worden voor de 1e van de maand. Anders wordt de volgende maand ook volledig in rekening gebracht. 

5.4 Silss betaalt geen contributie terug.

Artikel 6: Aansprakelijkheid 

6.1 Silss is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen.

6.2 Silss is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade of blessures van deelnemers/bezoekers opgelopen tijdens de lessen, voor en na de lessen, shows en andere gerelateerde zaken.

Artikel 7: Overmacht 

7.1 In geval van overmacht is Silss niet gevonden aan eventuele verplichtingen en worden deze voor de duur van de overmacht opgeschort. 

7.2 Aanspraak op schadevergoeding is in het geval van overmacht geheel uitgesloten.

7.3 Bij ziekte van de docent en/of lesuitval door overmacht wordt indien mogelijk de deelnemer een alternatief aangeboden. 

Artikel 8: Privacyverklaring 

8.1 Bij het invullen van het inschrijfformulier geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

8.2 Silss verwerkt de volgende gegevens van de deelnemers: voor- en achternaam, geboortedatum, volledig adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres.

8.3 De persoonsgegevens worden enkel en alleen gebruikt voor administratieve doeleinden. 

8.4 Persoonsgegevens worden niet gedeeld met anderen personen of instanties. 

8.5 Elke deelnemer heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van zijn persoonsgegevens.

8.6 Na vijf jaar na uitschrijving van de deelnemer worden de persoonsgegevens vernietigd.

8.7 Met het invullen van het inschrijfformulier geeft u Silss het recht om foto’s en/of video’s gemaakt door of in opdracht voor Silss te gebruiken voor PR doeleinden. Is dit niet gewenst, dan moet dit schriftelijk worden aangegeven via toestemmingsformulier beeldmateriaal. Het toestemmingsformulier beeldmateriaal vindt u hier.

Artikel 9: Geschillen 

9.1 Op iedere overeenkomst met Silss is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Silss.

9.3 Geschillen kunnen enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Silss is gevestigd.